İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇOCUK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin Amacı; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sosyal, Kültürel Ve Eğitim Faaliyeti Olarak, Çocuk Meclisi’nin Kuruluş Ve Çalışma Esaslarını Belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin Faaliyetlerini Kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmeliğin Yasal Dayanakları:
1 – T.C. Anayasası;
A) Madde 41/2 Uyarınca “Devlet Anne Ve Çocukların Korunması Için Gerekli
Önlemleri Almak Ve Teşkilatı Kurmak….”
B) Madde 58/2 “… Gençleri Alkol Düşkünlüğünden, Uyuşturucu Maddelerden
Suçluluk, Kumar Ve Benzeri Kötü Alışkanlıklardan Ve Cehaletten Korumak.”
2 – ILO Çocuk Sözleşmesi,
3 -Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 1989 Yılında Kabul Edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi,
4 – 10.07.2004 Tarihli Ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/V Maddesi Ve 07.12.2004 Tarihli Ve 5393sayılı Belediye Kanunu’nun 14/A,
Maddelerine Dayanılarak Hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte Geçen;
A) Belediye: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,
B) Çocuk Meclisi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’ni,
C) Genel Kurul; Çocuk Meclisi Üyelerinin Tamamını,
D) Başkanlık Panı; Genel Kurulun Üyeleri Arasından Seçtiği, Çocuk Meclisi’ni Sevk Ve Idare Eden Çocuk Meclisi Organını,
E) Komisyon; Genel Kurulun Kendi Üyelerinden Seçtiği Ve Belli Konularda Çalışma Yapan Çocuk Meclisi Komisyonlarını, Ifade Eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çocuk Meclisinin Amacı, Oluşumu Ve Organları

Çocuk Meclisinin Amacı
Madde 5 — İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Faaliyetinin Amacı; İlköğretim Çağındaki Çocuklarımızın Ailesine, Çevresine Ve Yaşadığı Şehrine Ilgisini Ve Duyarlılığını Arttırmak, Öz Güvenini Geliştirmek Ve Temsil Kabiliyetini Artırmak; Ülkemizin Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Çocuklarımızın Demokratik Bilincinin Gelişmesi Ve Evrensel Kültürler Ile Diyalog Halinde Olmalarını Sağlayarak; İstanbul’da Yaşayan Çocukların Çeşitli Problem Ve Talepleri Ifade Etmelerini Ve Çözüm Üretiminde Yardımcı Olmalarını; Çocuk Gelişimi, Sosyal Konulara Duyarlılık Içinde Olarak, Bu Konularda Bilimsel Gereklere Uygun Şekilde Aktif Rol Almalarını, Içinde Yaşadığı Ülkesinin, Milletinin, Milli Ve Kültürel Değerlerini, Örf Ve Adetlerini Kavramalarını Ve Geleceklerine Güvenle Bakabilmelerini Sağlayacak Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Etkinliklerinde Bulunmayı, Amaçlar.

Çocuk Meclisinin Oluşumu Ve Üye Sayısı
Madde 6 — Çocuk Meclisi; İBB Gençlik Ve Spor Müdürlüğü’nün Talebi Üzerine, Her Iki Yılda Bir Okul Dönemi Başında İstanbul’da Yaşayan 8 – 15 (Dâhil) Yaş Grubu Çocuklardan İlçe Ve İlk Kademe Belediyeleri’nce Büyükşehir Belediyesi’ne Bildirilen Temsilcilerden Oluşur. Bu Temsilcilerin Sayısı, Ilçe Ve Ilk Kademe Belediyelerinin Büyükşehir Belediye Meclisinde, Temsil Edildiği Şekil Ve Sayıda Olacaktır. Şartları Taşıyan Çocuklar Müteakip Yıllarda Tekrar Üye Olabilir.

Başkanlık Panı
Madde 7 — Çocuk Meclisi; Oluşumuna Müteakip, Bir Meclis Başkanı, Iki Meclis Başkanvekili Ve Sekiz Başkanlık Panı Üyesi’nden Oluşan, 10 Kişilik Başkanlık Panı’nı Seçer. Komisyonlara Seçim Ise Üyelerin Talepleri Doğrultusunda Hazırlanan Listeler Üzerinden Açık Oylama Ile Yapılır.
Başkanlık Panından Herhangi Bir Sebeple Ayrılan Üyenin Yerine; Başka Bir Üye, Meclis Üyeleri Arasından Seçilir.

Komisyonlar
Madde 8 — Çocuk Meclisi Her Oturum Dönem Toplantısında Başkanlık Panı Seçimini Müteakiben Çeşitli Konularda Her Biri 9 Kişiden Oluşan Komisyonlar Seçer.
Komisyonlar Kendi Üyeleri Arasından; Başkanlık Panı Gözetiminde, Başkanlarını Ve Raportörlerini Seçerler. Komisyonlar Kendi Alanlarında Yaptıkları Araştırma Ve Çalışma Sonuçlarını Rapor Halinde Çocuk Meclisine Sunarlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Aşağıdaki Komisyonlardan Oluşur:

 1. Çocuk Hakları Komisyonu
 2. Çocuk Sorunları Komisyonu
 3. Çocuk, Aile Ve Kent Komisyonu
 4. Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele Komisyonu
 5. Sokak Çocukları Komisyonu
 6. Engelli Çocuklar Komisyonu
 7. Doğal Afetler Ve Çocuk Komisyonu
 8. Sağlık Komisyonu
 9. Çevre Komisyonu
 10. Eğitim Komisyonu
 11. Trafik Komisyonu
 12. Kültür Ve Sanat Etkinlikleri Komisyonu
 13. Halkla İlişkiler Komisyonu
 14. Basın Yayın Komisyonu
 15. Kitaplık Komisyonu
 16. Sevgi Ve Barış Komisyonu
 17. Hayvanları Sevme Ve Koruma Komisyonu
 18. Spor Komisyonu
 19. Gezi Komisyonu
 20. Fotoğrafçılık Komisyonu
 21. Çalışmaları Denetleme Komisyonu

Komisyonlar; Bir Komisyon Başkanı, Bir Raportör Ve Yedi Üye’den Oluşur.

Bu Komisyonlar Veya Daha Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin
Önerisi Ile Kurulan Komisyonların Çalışma Alanları Ve Yetkileri Başkanlık Panı Tarafından Belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çocuk Meclisi Üyeliği Şartları Ve Sona Ermesi

Çocuk Meclisi Üyeliği Şartları
Madde 9 — Çocuk Meclisi Üyesi Olabilmek İçin;
A) 8 – 15 (Dahil) Yaş Arasında Olması,
B) İstanbul’da Ikamet Etmesi,
C) Velisinin Başvuru Formunu Doldurması,
D) Üyelik Başvuru Formunu Doldurması,
E) İlçe Ve İlk Kademe Belediyelerince Isminin Bildirilmiş Olması
Gereklidir.

Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi
Madde 10 —
10–1 Çocuk Meclisi Üyeliği, Seçildiği Öğretim Yılı Başından Itibaren 15 Yaşını Doldurana Kadar Devam Eder. Üyeliği, Yaşı Dolsa Bile Meclisin Müteakip Oluşum Süresinin Bitmesiyle Sona Erer.
10-2 Yasa Dışı Ve Ahlaki Olmayan Her Türlü Eylem Ve Faaliyetlerde Bulunanların Üyeliği Başkanlık Panının Teklifi Ve Meclisin Kabulü Ile Düşer.
10-3 Pan Üyeleri Arasından Her Hangi Bir Sebepten Dolayı Istifa Eden Üyenin Yerine Çocuk Meclisi Tarafından Yeni Bir Üye Seçimi Yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çocuk Meclisinin Süresi, Toplantıları Ve Kararları

Çocuk Meclisinin Süresi
Madde 11 — Çocuk Meclisi’nin Süresi 2 Yıllık Olup, Her İki Dönemde De (Eylül-Ocak Ve Şubat-Ağustos Öğretim Dönemleri) 1 Er Toplantı Yapılır. Bu Toplantıların Haricinde, Çocuk Meclis Panının Uygun Gördüğü Diğer Günlerde De Toplantı Yapılabilir.

Çocuk Meclisinin Kararları
Madde 12 — Çocuk Meclisi’nin 5. Maddede Belirtilen Konularda Veya Çeşitli Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesine Ilişkin Aldığı Kararlar Tavsiye Niteliğinde Olup, Çocuk Meclisince Icra Edilir Veya İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ilgili Birimlerine Sunulur.

Çocuk Meclisi Üye Kartı
Madde 13 — Çocuk Meclisi Üyelerine Üye Olduklarını Belirten Üye Kartı, Gençlik Ve Spor Müdürlüğünce Hazırlanarak Verilir.

Çocuk Meclisi Bütçesi
Madde 14 — Çocuk Meclisi Toplantı Ve Çalışmalarında Sekretarya Ve Idari Işlemler Gençlik Ve Spor Müdürlüğü’nce Yürütülür. İBB Çocuk Meclisinin, Amacına Uygun Olarak Gerçekleştireceği Sosyal, Kültürel, Spor, Eğitim V.B. Etkinlik Ve Faaliyetler Için Gerekli Maddi Destek Gençlik Ve Spor Müdürlüğü’nün Bütçesine Konan Ödenekle Karşılanacaktır.

İlgili Birim
Madde 15 — Çocuk Meclisi Toplantı Ve Çalışmalarında Sekretarya Ve Idari Işlemler Gençlik Ve Spor Müdürlüğü’nce Yürütülür. Çocuk Meclisi Çalışmalarında Görev Almak Üzere Danışman Ve Rehber Öğretmenler Görevlendirilebilir.
Belediye Birimleri, Çocuk Meclisi’nin Çalışmalarını Kolaylaştırıcı Ve Destek Sağlayıcı Her Türlü Çalışmayı Gençlik Ve Spor Müdürlüğü Ile Işbirliği Halinde Yapacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Diğer Hükümler


Madde 16 — Meclis Görüşmeleri İzleyicilere Ve Basına Açıktır. Misafir, Yerinde Oturup Görüşmeleri Dinleyebilir. Kapalı Oturumlarda Misafir Ve Basından Müsaade İstenir.
Madde 17 — Gündemin Duyurulması Yazılı Ve Sözlü Olarak Çocuk Meclis Üyelerine Takdim Edilir. Gündem Dışı Önerilere Başkanlıkça, Aciliyetine Göre Öncelik Tanınır.

Yürürlük
Madde 18 — Bu Yönetmelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kabulü Ve Bir Yerel Gazetede Yayımı İle Yürürlüğe Girer.

Yürütme
Madde 19 — Bu Yönetmelik Hükümlerini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yürütür